logo Unihal

Univerzální montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Požární bezpečnost opláštění


Protipožární ochrana

Ochrana proti požáru je důležitým aspektem při projektování průmyslových hal. Při zpracování návrhu je důležitá zejména úzká spolupráce mezi investorem, projektantem a pojistiteli, jejíž výsledkem je navržení efektivní a ekonomického řešení protipožární ochrany montované haly.

Požár i v současnosti představuje hrozbu na majetku, zdraví i životech lidí. Proto návrh a projekce haly velmi důsledně řeší otázku požární bezpečnosti haly.

Projekt haly řeší, aby při požáru nebyla narušena stabilita konstrukce haly na požadovanou dobu tak, aby všechny osoby v hale mohly včas a co nejrychleji halu opustit, aby byla zajištěna bezpečnost zásahových jednotek hasičů při hašení požáru, dále aby se požár nešířil na okolní budovy a nešířil se resp. bylo omezeno šíření ohně a kouře. Navíc musí být zajištěna na potřebnou dobu funkčnost důležitých technologických zařízení.

Ochrana před požárem zohledňuje především správné navržení nosné konstrukce haly, kterou tvoří ocelové sloupy, ocelové nosníky, střecha haly, strop haly, schodiště a obvodové stěny v hale.

Ke zvýšení požární bezpečnosti přispívají také požárně bezpečnostní obklady a nátěry ocelové konstrukce haly, různá speciální zařízení pro odvod kouře, zavěšené podhledy a sprchová zařízení.

Šíření požáru v montované hale zabraňují požárně dělící konstrukce - jako jsou požární stěny, stropy či podhledy, protipožární dveře, vrata či vodní stěny, tzv. požární ucpávky, obvodový plášť a v neposlední řadě požárně bezpečnostní zařízení jako jsou požární signalizace, hasící přístroje a zařízení na odvod kouře. Prioritou při řešení požární bezpečnosti jsou lidské životy, proto se zejména řeší  včasná evakuace osob. Únikové chodby a prostory musí být navrženy tak, aby všichni včas unikli před požárem a tak, aby tyto prostory byly bezpečně chráněné od ostatních prostor, kde by se snáze požár mohl šířit. Tyto prostory musí být dostatečně vybavené technikou na ochranu před požárem - jako jsou ventilace, nouzové osvětlení, požární uzávěry, evakuační výtahy, rozhlas, nouzové napájení požárně bezpečnostního zařízení a řešení obvodových stěn tak, aby se požár nešířil.

Při výstavbě objektu se v projektu řeší zejména dodržování stanovených a požadovaných odstupů od vedlejších budov a objektů, správné stanovení vlastností obvodového opláštění z hlediska požární bezpečnosti, možnost montáže požárních příček a zabránění šíření požáru obvodovými stěnami. Montované haly musí být z hlediska požární bezpečnosti řešeny tak, aby zásahová jednotka hasičů měla snadný příjezd a přístup k hale, aby hala byla dostatečně vybavená požárně bezpečnostním zařízením - požární žebříky, lávky, hydranty, požární voda, požární výtahy a osvětlení.

Sendvičové panely a požár

Vysoce kvalitní panely Kingspan prochází neustálým vývojem, výzkumem a inovacemi zejména v oblasti zvyšování protipožární ochrany. Na základě posledních výzkumů společností Kingspan se prokázalo, že sendvičové panely jsou samozhášivé. Při požáru dojde k jejich poškození, ale následně se po požáru samy uhasí. Uvnitř panelů se vytvoří zuhelnatělá vrstva, která zabrání přísunu kyslíku a šíření ohně. 
Jádro panelů se netaví, nedoutná, a tím pádem nemůže vyvolat vznik dalšího ohně a dalšího požáru.

Panely s IPN pěnou

Sendvičové panely se systémem Isophenic obsahují izolační polyisokyanurátový materiál, který je vyrobený podle unikátní receptury společnosti Kingspan a zaručuje vysokou požární odolnost opláštění haly. Tento systém je uznávaný pojišťovacími společnostmi díky nadstandardním protipožárním vlastnostem. Velkou předností tohoto systému je to, že při požáru uniká mnohem menší množství toxického kouře než u jiných materiálů.

Systém Firesafe společnosti Kingspan

Systém Firesafe zajišťuje vhodné protipožární řešení opláštění montovaných ocelových hal. Jádro z polyuretanu nešíří požár, je samozhášivé a při požáru vytváří minimální množství toxického kouře. Panely v systému Firesafe splňují přísné požadavky pojišťovacích společností a bezpečnostní předpisy EU na požární ochranu montovaných hal.