logo Unihal

Univerzální montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Příprava staveniště

Příprava staveniště pro montáž ocelové haly

Správně nachystané staveniště zajistí snadnou manipulaci se stavebními stroji, větší rychlost montáže a ekonomičnost celé výstavby montované haly.

Důležitý je zejména správně zhutněný povrch z kameniva (180mm)  v hloubce do -200mm pod +/-O.

Špatně nachystané staveniště omezí nebo zcela znemožní pohyb manipulační techniky, který vyžaduje 3 metry kolem celé haly a  zhutněný povrch z betonového recyklátu.

Investor musí zajistit dostatek místa pro uložení stavebního materiálu, povrch staveniště musí zvládnout velkou váhu stavební techniky.

Stavbou se rozumí souhrn stavebních prací včetně dodávek stavebních hmot a dílů prováděný zpravidla na jednom místě  v souvislém čase, jehož účelem je vybudování nových základních prostředků, které mají jako celek plnit samostatnou technicko-ekonomickou, popřípadě společenskou funkci (zákon č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, v platném znění).

Pro stavbu montované haly nebo jiné horní stavby je nutné správně zřídit staveniště dle NV 591/2006 sb  a připravit stavbu tak, aby práce na vrchní stavbě tj. nad základovou deskou mohly probíhat ekonomicky a bez rizika úrazu, kde je vše dáno v podmínkách dodržování BOZP § 6 NV 591/2006 sb, dle zákona. V průběhu  stavby montované haly koordinátor BOZP kontroluje dodržování podmínek dle  § 8 NV 591/2006 sb. a při nedodržování pokutuje zhotovitele popř. generálního dodavatele stavby.

Pro stavbu ocelové haly je proto nutná součinnost objednatele pro zajištění dodávky objektů Unihal s.r.o., je nezbytná součinnost objednatele(stavebníka) při přípravě spodní stavby, zajištění stavební připravenosti spodní stavby, zařízení staveniště, zajištění výpomoci v průběhu montáže haly pokud nelze připravit staveniště podle SoD, zajištění příjezdové komunikace až ke stavbě a další spolupůsobení objednatele. Kompletní rozsah nutné součinnosti objednatele je uveden v SoD čl.součinnosti objednatele, které mohou být se zhotovitelem dále upřesňovány ve Smlouvě o dílo a jejich dodatků.

Povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb je dána pro stavebníka (investora) § 152 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života, zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství.  Tyto povinnosti má i u staveb a jejich změn nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení nebo u jiného obdobného záměru, například zřízení reklamního zařízení. Odlišnou není ani výstavba, kdy je realizace stavby prováděna tzv. svépomocí, tak i kde je stavebník rovněž povinen uvést do souladu prostorové polohy stavby s ověřenou projektovou dokumentací. O zahájení prací na stavbách osvobozených od povolení je povinen v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené.