logo Unihal

Univerzální montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Projekce montované haly


Kalkulace ceny haly

Prvním krokem je kalkulace ceny haly  na základě předběžného technického řešení poptávané montované haly. Správný výpočet je podmíněn vyplněním potřebných údajů v poptávkovém formuláři. 

Nejdůležitější parametry k nacenění haly jsou:

 • Rozměry haly (šířka, délka, okapová výška popř. tzv. světlá výška)
 • Klimatické podmínky jako sněhové zatížení a povětrnostní vlivy – zjišťujeme my dle mapy sněhového zatížení vydané Českým hydrometeorologickým ústavem
 • Účel využití haly
 • Počet a rozměr oken, vrat, dveří, světlíků
 • Druh a tloušťka zateplení – zateplená či nezateplená hala
 • Estetické požadavky na halu

Na základě těchto parametrů se spočítá první cenová nabídka a stanoví se rozložení a typ ocelových profilů, střešních ocelových vaznic či bočních ocelových paždíků a v neposlední řadě typ opláštění.

Projekční práce na hale

Modelovací program 3D Tecla Structures

Pokud není potřeba dříve, po podpisu smlouvy jsou nakresleny řezy haly, půdorys haly a pohledy popřípadě i vizualizace haly. Dále jsou zkresleny podklady pro výrobní dokumentaci ve vyspělém 3D modelovacím programu TEKLA Structures. Tento program umí rychle a spolehlivě vygenerovat přesné podklady pro bezchybnou výrobu a montáž ocelové konstrukce. Jakákoli změna se automaticky aktualizuje ve všech dalších propojených procesech a výstupech. Program TEKLA Structures dokáže přesně spočítat váhu konstrukce a jednotlivých dílů konstrukce včetně plochy nátěrů. Tento vyspělý program pro modelování konstrukcí tak umožňuje efektivní kontrolu nad správností celého procesu výroby a montáže haly a minimalizuje tak ztráty či škody z lidského pochybení.

Statika ocelové konstrukce

Statika ocelové konstrukce udává, kolik konkrétní ocelový profil unese na dané požadované zatížení a určí se návrhová únosnost průřezu. Statik je schopen optimalizovat rozložení ocelové konstrukce tak, aby konstrukce byla ekonomická a dobře staticky nadimenzovaná.

Statické výpočty autorizovaného statika jsou počítány na základě platných eurokódů a sněhových oblastí. K výpočtu se využívá program Ocel či Nexis , ve kterém se řez nebo dílec posuzuje dle normy ČSN EN 1993-1-1.

Sněhové oblasti České republiky dle ČHMÚ: (v kPa – 100kg sněhu/m2)

 • 0,7kPa - Praha, Jižní Moravy
 • 1,0kPa - Jižní Čechy, Střední Morava
 • 1,5kPa - Vysočina, Ostravsko, Děčínsko
 • 2,0kPa - Vysočina, Šumperk
 • 2,5kPa - Liberec, Hlinsko
 • 3,0kPa - úpatí Krkonoš, Šumavy, Jeseníků, Beskyd, Krušných hor
 • 4,0kPa - Krkonoše, Krušné hory, Šumava, Beskydy, Jeseníky
 • >4.0kPa - Krkonoše, Krušné hory, Šumava, Beskydy, Jeseníky

Sněhová mapa ČMHÚ – můžete si najít Vaši lokalitu

Vysvětlivky: 0,7kPa = 70kg/m2

Povětrnostní vlivy mají také značný vliv na statiku ocelové konstrukce, čím vyšší hala tím vyšší tlaky a sání.

K projekci haly se využívají tyto normy

ČSN EN 1990 - Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991: Eurokód 1: Zatížení konstrukcí

ČSN EN 1992 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí

ČSN EN 1997 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí

ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN EN 13670-1 Provádění betonových konstrukcí - část 1: Společná ustanovení

Bezpečnost práce na staveništi se řídí:

NV 362/2005 Sb.

NV 591/2006 Sb.o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

Nařízení vlády 93/2012 Sb ochrana zdraví při práci

více o spolehlivosti ocelové konstrukce