logo Unihal

Univerzální montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Energetická úspora opláštění


Izolace opláštění haly

Opláštění hal ze sendvičových panelů představuje velkou úsporu energie. Průmyslové ocelové haly stejně jako obytné budovy musí být po většinu roku v našich podmínkách vytápěny a s tím jsou spojené nemalé náklady na provoz budovy.

U obytných domů je vyžadována příjemná vnitřní teplota na základě tzv. energetického průkazu pro budovy pro bydlení dle zákona č. 406/2000 Sb o hospodaření energií, který se zabývá účinností užití energie při spotřebě tepla v budovách. Ocelové haly řeší energetické průkazy pro budovy v průmyslovém sektoru. Požadované vnitřní teploty řeší především stavební zákon a zákoník práce. Chladírenské a mrazírenské haly řeší norma ČSN 14 8102 - Tepelné izolace chladíren a mrazíren. 

Pro montované haly je směrodatný Stavební zákon, který udává, že pro všechny stavby včetně ocelových hal musí být použity konstrukce a materiály, které zajistí maximální úsporu energií, ochranu tepla, stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu životního prostředí a zdraví po celou dobu životnosti stavby. Navíc vlastnosti použitých materiálů musí být důsledně prověřeny. Naše společnost proto klade velký důraz na výběr vhodných dodavatelů všech komponentů pro montované haly tak, aby hala splňovala nejpřísnější požadavky na kvalitativní vlastnosti. 

Legislativa k energetické úspoře průmyslových budov

Na základě směrnic EU je kladen v posledních letech značný důraz na snižování spotřeby energie v průmyslových objektech. Směrnice vychází z přijatého Kyotského protokolu z roku 1997, na základě kterého se má dosáhnout snižování emisí v důsledku skleníkového efektu.

Na základě těchto směrnic se zpřísnily požadavky na energetické vlastnosti průmyslových hal, rekonstruovaných budov a dalších staveb. U každé prodávané budovy se předkládají certifikáty energetických vlastností, kontrolují se spolehlivosti klimatizačních a teplovzdušných jednotek a počítají se energetické účinnosti budov.

"Hlavním cílem evropské snahy je snížení spotřeby energie."

Tepelná izolace - základní vlastnost ocelových hal

Naše společnost UNIHAL sází na kvalitu oplášťovacích systémů hal a odebírá vysoce kvalitní panely Kingspan, kteří jsou výrobci stěnových i střešních sendvičových panelů a splňují nejpřísnější evropské směrnice řešící energetické vlastnosti průmyslových budov, eliminaci tepelných mostů, vzduchotěsnost, izolaci. Opláštění ocelových hal z těchto panelů značně šetří energii a udržuje požadovanou vnitřní teplotu v montované hale, je tak docíleno příjemné interierové mikroklima v hale a jsou minimalizovány náklady za vytápění či klimatizaci haly.

Tepelné hodnoty opláštění haly udává tzv součinitel prostupu tepla U, který vyjadřuje, kolik tepla unikne konstrukcí o ploše 1 m2 při rozdílu teplot jejich povrchů 1 K a je udávaný v W/m2K. Pro pláště je dále rozhodující hodnota nejnižší vnitřní povrchové teploty konstrukce, množství kondenzované vodní páry v konstrukci a spotřeba tepla v objektu haly.

"Nejlepší tepelná izolace stavby je základní vlastnost montovaných hal."