logo Unihal

Univerzální montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Únosnost opláštění haly


Konstrukce oplášťovacího systému haly

Sendvičové panely pro opláštění montovaných hal se skládají z tuhého polyuretanového jádra krytého ocelovými pozinkovanými plechy. Izolační jádro se během let pomalu dotvarovává v závislosti na zatížení panelu. K větší deformaci sendvičových panelů dochází zejména u střešních sendvičových panelů více než u stěnových sendvičových panelů. Střešní sendvičové panely jsou více zatěžovány vlivem váhy sněhu a vlivem vlastní váhy panelu. Stěnové sendvičové panely pro opláštění haly nejsou tak zatěžovány a tudíž nedochází k takovému dotvarování jádra, které je chápáno jako snížení pružnosti izolačního jádra ve smyku.

Předpisy pro navrhování opláštění haly

Projekce montované haly při návrhu opláštění ocelové haly vychází z předepsaných norem: ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí, ČSN 73 1401 Navrhování ocelových konstrukcí, ČSN 73 1901 Navrhování střech, ČSN 73 3610 Klempířské stavební práce a ČSN P ENV 1993-1-3 Navrhování ocelových konstrukcí. Projekce a statika haly řeší při navrhování ocelové konstrukce zejména zatížení střech montované haly sněhem a zatížení stěn ocelových hal větrem. Na zatížení má vliv i vnější a vnitřní teploty a jejich rozdíly v průběhu roku a s tím související barevné provedení opláštění montované haly.

Opláštění haly je projekcí navrženo, aby se zatížení přenášelo bezpečně do hlavní ocelové konstrukce haly. Opláštění haly sendvičovými panely je řešeno jako staticky jednolitý celek, kde krycí plechy přenáší ohybový moment a PUR jádro vzdoruje smykovým silám. Projekce musí mít na paměti, že během let se mění mechanické vlastnosti jádra, což se projevuje jako určité deformace na základě zatížení a dochází k přerozdělování sil v čase.

Projekce na základě výpočtů stanovuje únosnost panelů a vychází přitom z dokumentu Předběžná evropská doporučení pro návrh sendvičových izolačních panelů a Evropská doporučení pro sendvičové panely a norma EN 14509 pro výrobu a navrhování sendvičových panelů. Na základě těchto norem se stanovují mezní stavy únosnosti panelů. Projekce haly uvažuje zejména působení sněhu, větru, teploty a dotvarování během působení zatížení a na základě těchto vlivů vybere vhodný typ panelu a ocelové konstrukce pro uchycení panelu tak, aby opláštění dobře přenášelo zatížení. Na únosnost panelu má vliv rovněž tloušťka sendvičového panelu, jakost, barva krycích plechů, profilace plechů a druh sendvičového panelu. Pro zvolenou ocelovou konstrukci s vypočtenou roztečí vaznic a paždíků musí být zvolen takový sendvičový panel pro opláštění, aby panel byl dostatečně pevný a tuhý pro dané zvolené parametry. Stejně tak musí být projekcí zvolen vhodný druh a počet upevňovacích prvků pro uchycení pláště haly.