logo Unihal

Univerzální montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Spodní stavba ocelových hal


Zakládání ocelových hal a konstrukcí

Spodní stavba haly a její založení záleží na mnoha klíčových faktorech, které ji výrazně ovlivňují. Musí přenést veškeré síly a tlaky, které se na ni přenášejí, nebo přenášet mohou z primární – nosné konstrukce ocelové haly. Při dimenzování spodní stavby montované haly je nutno počítat nejenom se statickým, ale i dynamickým zatížením.

Jedná se zejména o:

 • hmotnost samotné haly – primární a sekundární konstrukce, stěnový a střešní plášť, včetně oken, vrat, dveří a přídavného zatížení konstrukce - osvětlení, topení, rozvody vzduchotechniky, rozvody stlačených plynů apod.
 • jeřábové dráhy – vlastní hmotnost konstrukce dráhy a hmotnost jeřábu. Dynamické zatížení z pohybu jeřábu a přepravovaných břemen – rozjezdové a brzdné síly.
 • zatížení sněhem a větrem, které ovlivňuje dimenzování nosných prvků haly a jejich hmotnost.
 • geologické poměry na staveništi – únosnost podkladu v základové spáře, výška hladiny spodní vody, chemické složení spodní vody, nestejnorodé složení podkladních vrstev na půdorysu stavby, hloubka a uložení únosných vrstev, apod.  

Možnosti založení stavby – druhy běžných spodních staveb

 • Základové betonové patky – mohou být jednostupňové, nebo více stupňové, mohou být provedeny s kalichem, nebo bez. Všechny typy základových patek mohou být provedeny jako monolitické, nebo prefabrikované.
 • základové betonové pásy mohou být provedeny po obvodu objektu, nebo i jako ztužující napříč půdorysem a mohou být spojeny s betonovým soklem bočního stěnového pláště.
 • u nižších únosností podloží se používají piloty, zejména vrtané, klasické zarážené piloty, nebo mikropiloty se používají méně.
 • základové studny se používaly dřív běžně u požadavku vyšší únosnosti, nyní se nahrazují vrtanými pilotami větších průměrů
 • v některých jednodušších případech se využívá betonová základová deska
 • kotevní železa  - kotvy, je možno osadit, před montáží ocelové konstrukce do betonových patek, nebo pasů. Tato technologie je ale náročnější na přesnost výškového a směrového umístění kotev. Kotvy mají v horní části závit a „pata“ sloupu se přes přírubu přišroubuje. Kotvy se osazují pomocí „šablon“ s patřičnými otvory, které korespondují s otvory v přírubách sloupů.
 • klasická technologie osazení sloupů je do připravených kalichů na předem přesně umístěné ocelové podložky (pomocí nivelačního přístroje) a směrově jsou zafixovány pomocí 4 profilů ROXOR, přivařením na ocelové destičky v kalichu. Provizorní zafixování sloupů se provádí pomocí kónických hranolů, které se po kontrole rozměrů a rovinnosti konstrukcí po dokončení montáže ocelové konstrukce odstraní a vniklý prostor se zabetonuje.
 • sokl mezi jednotlivými rámy se dělá z důvodu ochrany stěnového pláště před účinky povětrnosti. Bývá minimální výšky cca 30 cm a je proveden jako monolitický betonový, nebo prefabrikovaný.

Inženýrské sítě

Součástí spodní stavby průmyslové haly jsou i inženýrské sítě, které slouží k napojení na hlavní řady, nebo vedení. Vývody inženýrských sítí prochází spodní stavbou a při realizaci vrchní stavby haly se na tyto vývody napojí sítě z objektu. 

Jedná se o tyto sítě:

 • kanalizace,
 • voda,
 • elektropřípojka,
 • plyn,
 • slaboproudé vedení – telefon, internet, kabelová televize, případně další např. potrubní pošta.

Zpevněný povrch, eventuálně vybudovaný v půdorysu realizované montované haly – potřebný pro pojezd montážních mechanismů, se po jejím ukončení může použít jako podkladní vrstva definitivní podlahové vrstvy.

Zdroj: Ing. Jindřich Novotný