logo Unihal

Univerzální montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Norma ČSN 1993-1-1 Navrhování ocelové konstrukce


Platnost normy pro navrhování ocelových konstrukcí

V současné době pro navrhování ocelových konstrukcí platí evropská norma ČSN P ENV 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí.

Norma nahrazuje starší českou normu ČSN 731401/1998 Navrhování ocelové konstrukce z roku 1998 a navazuje na Českou státní normu ČSN 73 0031.

Norma platí pro navrhování, posuzování, ověření spolehlivosti, navrhování rekonstrukcí:

 • ocelových konstrukcí pozemních staveb
 • ocelových konstrukcí průmyslových staveb
 • ocelových konstrukcí inženýrských staveb
 • ocelových nosných konstrukcí technologických zařízení  

Pro zatížení výše zmíněných staveb platí norma ČSN 73 0035.

Podmínky pro navrhování ocelové konstrukce

 • ocelové konstrukce navrhují kvalifikovaní a zkušení pracovníci
 • při výrobě a montáži ocelové konstrukce je zajištěn dozor
 • výrobu ocelové konstrukce provádí zkušení a kvalifikovaní zámečníci
 • montáž ocelové konstrukce provádí osoby se zkušenostmi a příslušnými znalostmi
 • pro výrobu ocelové konstrukce se používají vhodné a předepsané materiály 
 • ocelová konstrukce se v průběhu předpokládané životnosti náležitě kontroluje
 • ocelová konstrukce se využívá dle předpokládaného návrhu 

Mezní stavy únosnosti a použitelnosti ocelové konstrukce

Při navrhování ocelové konstrukce se uvažují následující mezní stavy, které nesmí být překročeny při jakékoli možné situaci či zatížení, při běžném užívání, při opravách, montáži či nehodě. Při navrhování se zkoumají různé faktory, chování ocelové konstrukce při různých podmínkách.

Mezní stavy únosnosti se uvažují pro porušení stability polohy, překročení pevnosti, nadměrnou plastickou deformaci, ztrátu stability tvaru ocelové konstrukce, únavový lom a plastické poškození při nadměrném zatížení.

Mezní stavy použitelnosti se uvažují pro nadměrné průhyby a nepřijatelnou dynamickou odezvu.

Trvanlivost ocelové konstrukce

Zpravidla očekávaná doba životnosti ocelové konstrukce je 80 let.

Aby byla zajištěna požadovaná trvanlivost ocelové konstrukce musí být zajištěny správné vlastnosti použitých materiálů, musí být splněny všechny požadavky na správnou funkci konstrukce, montovaná hala musí být používána k účelu, ke kterému ocelová konstrukce byla navrhována, musí být zajištěna pravidelná kontrola a údržba ocelové konstrukce, popřípadě musí být provedena opatření na zajištění správné prevence, ochrany a údržby a musí být zajištěn správný tvar konstrukčních prvků.