logo Unihal

Univerzální montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Požární ochrana konstrukce


Ocelové haly UNIHAL zpravidla jsou navržené s požární odolností 10 - 15 minut. 

Autorizovaný odborník v oblasti požární bezpečnosti staveb a montovaných hal vypracuje požárně bezpečnostní řešení stavby. Schválení dokumentace požární ochrany provádí kompetentní pracovník hasičského záchranného sboru na odboru prevence daného územního odboru.

Požárně bezpečnostní řešení stavby je součástí každé projektové dokumentace a na jejím základě se stanovuje požadovaná požární odolnost montované haly.

Tato dokumentace požární ochrany vychází z technické zprávy montované haly, situace stavby, řezeů, půdorysů a pohledů haly, které jsou součástí předložené stavební dokumentace; navíc se přihlíží k popisu skladby ocelové konstrukce a druhu zateplovacího systému a popisu zdoje vytápění.

Požárně bezpečnostního řešení stavby

je součástí každé projektové dokumentace  haly ke stavebnímu povolení a obsahuje:

 • Koncepce požárně bezpečnostního řešení ocelové haly na základě parametrů haly: výška, typ a skladba ocelové konstrukce, vzdálenosti od sousedních objektů, posouzení skladovaného materiálu v hale.
 • Grafické vypracování montované haly ve vztahu se sousedními objekty, vyznačení příjezdových komunikací, umístění požární techniky a přípojek k technickému vybavení
 • Popis řešení příjezdových možností pro snadný a rychlý dojezd požárníků s požární technikou a jejich snadnou obshluhu
 • Popis vybavení montované haly požárně bezpečnostními přístroji
 • Zajištění dostatku vody pro případné hasení požáru v hale
 • Popis průběhu případného řešení provedení požárního zásahu

Požární odolnost montovaných hal vychází ze státní normy ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804, která řeší požární odolnost použitých materiálů v hale.

Dle této normy se všechny stavby třídí do třech skupin dle požární bezpečnosti:

 • stavba s doporučenou požární ochranou 15 minut
 • stavba s vyžadovanou požární ochranou 15 minut
 • stavba s požadovanou požární ochranou 30 minut

Požární bezpečnost montovaných hal

Montované haly z rámové ocelové konstrukce opláštěné sendvičovými panely jsou zpravidla projektované na 15 minut dle požárně bezpečnostního řešení.

Při zvýšeném riziku požáru může být požadována požární odolnost 30 minut a více.

Řešení zvýšené požární odolnosti montovaných hal

 • speciální nástřiky ocelové konstrukce
 • obložení ocelové konstrukce
 • minerální sendvičové panely
 • panely systému fire Safe

Nástřiky ocelových konstrukcí

Protipožární nátěry a nástřiky jsou na bázi tepelně stříkaných vrstev lehčených omítek s expandovaným perlitem nebo vermikulitem popř. na bázi bezvodného síranu vápenatého.

Protipožární ochrana je dána koeficientem tepelného prostupu, vlhkosti, tloušťkou nastříkané vrstvy, kvalitou zpracování a adhezí na podklad.

Protipožární obklady ocelových konstrukcí

Obklady ke zvýšení požární odolnosti ocelové konstrukce se provádí pomocí požárních lepených obkladů Ordexal od firmy Sajdl.

Lepené obklady ORDEXAL zvýší požární odolnost  ocelových nosných konstrukcí, železobetonových stropních desek, konstrukcí z trapézového plechu, nenosných obvodových stěn z trapézového plechu, válcovaných ocelových sloupů, nosného střešního pláště z trapézového plechu, plechových svářenců, technologických ocelových konstrukcí.

Minerální sendvičové panely

Sendvičové panely s jádrem z minerální vlny jsou vhodné pro haly s vysokým či nejvyšším požárním rizikem. Minerální vlna, která je uvnitř panelu, nehoří.

Minerální panely jsou chemicky inertní, což znamená, že nepodporují růst hub, množení plísní či bakterií. Vnitřní minerální vlákno spojuje pryskyřice, která je nerozpustná a zůstává nezměněna po staletí. 

Minerální vlna se vyrábí tavením diabosové sopečné horniny a dalších surovin při vysokých teplotách. Diabosové kameny se smíchávají s briketami, koksem, potom je tekutá láva v komoře přeměněna na vlákna za současného přidání hydrofobního impregnačního oleje a pojiva. Pojivo je pak upraveno v peci a vytvoří rozměrově stálou izolační hmotu.

Sendivčové panely FireSafe

Sendvičový panel speciálně vyvinutý pro vysokou požární odolnost je dodáván pod označením KS 1150 TL s jádrem s IPN. 

Tento panel dosahuje výborných protipožárních vlastností a splňuje podmínky konstrukce druhu DP1 dle Z1 ČSN 730810.

Sendvičový panel KS 1150 TL je samozhášivý, je odolný proti ohni a nešíří požár, je uznávaný pojistiteli a k dispozici je na výběr velké množství typů pro různé stavby. Tyto panely se upevňuje s viditelnými upevňovacími prvky, klade se vertikálně i horizontálně a může se využít k opláštění všech typů montovaných hal.